Wetsontwerp Diverse Bepalingen-Commissie DD 22/11/2016

Tijdens de commissie Volksgezondheid van 22/11/2016 werd het wetsontwerp diverse bepalingen toegelicht door Minister De Block. Onder het groot aantal bepalingen, waarbij de meeste van technische aard zijn, zijn er een aantal die positief zijn voor de patiënt, en die de positie van de patiënt versterken, zoals bijvoorbeeld:

– aanpassing van de maximumfactuur waarbij de minister ervoor zorgt dat rekening wordt gehouden met het reële gezinsinkomen van de patiënt

– Ook wordt er verduidelijkt wat toegang tot het patiëntendossier inhoudt

– Bepalingen die onrechtstreeks de bescherming van de patiënt beogen zoals de introductie van een nieuwe overtreding m.b.t. de namaakgeneesmiddelen.
Hierbij een selectie van een aantal interessante topics:

Sociaal Statuut Verpleegkundigen: wettelijke basis
De artikelen 11 tot 13 bieden de legistieke basis voor een sociaal statuut voor verpleegkundigen.

Dit is een belangrijke stap voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. We moeten thuisverpleging voldoende aantrekkelijk maken gelet op de vergrijzing enerzijds en de ingeslagen weg van thuishospitalisatie. Verpleegkundigen zijn immers samen met gezinszorg de belangrijkste zorgverstrekkers die maken dat zorgafhankelijke mensen thuis kunnen verblijven en niet residentieel moeten worden opgevangen.

 

Verduidelijking van het recht op een vrije kamerkeuze bij een ziekenhuisopname

Art. 107-108
De artikelen 107 en 108 voorzien uitdrukkelijk de gelijke behandeling van patiënten ongeacht of ze gebruik maken van een eenpersoons- dan wel een meerpersoonskamer op het vlak van de verstrekkingen, de termijn waarbinnen de verstrekkingen worden aangeboden als de artsen die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Strafsancties zijn van toepassing indien deze gelijke behandeling van de patiënt met voeten wordt getreden.

Dit is vanzelfsprekend een zeer belangrijk artikel. Voor wat betreft de verplichte verzekering moeten alle patiënten op gelijke wijze behandeld worden ongeacht of ze eenpersoonskamer hebben of niet en ongeacht of men een aanvullende verzekering heeft of niet.

Alle maatregelen opsommen zou ons te ver leiden, maar graag ook aandacht voor het aparte budget voorzien voor immunotherapie. Zie hiervoor ook naar een eerder gestemde resolutie. (http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1605/54K1605007.pdf