Schriftelijke vraag – Zorghotel

Het ziekenhuislandschap is in volle evolutie. Om efficiënter te werken zijn de ziekenhuizen ook zelf volop op zoek naar oplossingen. Zo richten bepaalde ziekenhuizen in Nederland zogenaamde zorghotels op, waar patiënten die geen intensieve medische begeleiding behoeven, maar nog niet voldoende zijn hersteld om zelfstandig te kunnen leven, op krachten kunnen komen.

De betrokkenen stellen de zorghotels voor als een goedkopere oplossing voor de gezondheidszorg, aangezien een ligdag in een algemeen ziekenhuis ongeveer 600 euro per dag kost, tegen ongeveer 125 euro in een zorghotel zoals gesteld door de voorzitter van de vzw die het Edegemse zorghotel “De Drie Eiken” organiseert (bron: Belga, 13 maart 2015, 20u41).

Een andere alternatief zijn de zogenaamde revalidatiecentra. In het “Plan van aanpak hervorming ziekenhuisfinanciering” dat u op 28 april 2015 voorstelde aan de commissie voor de Volksgezondheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, legt u onder andere de focus op pilootprojecten voor de integratie tussen ziekenhuiszorg en andere zorgvormen.

De zogenaamde zorghotels kunnen eventueel een interessante zorgvorm zijn, die past binnen de doelstelling om transmurale zorg te stimuleren, in nauw overleg met de Regio’s.

  1. a) Welke Belgische ziekenhuizen hebben reeds plannen omtrent het oprichten van zogenaamde zorghotels?
  2. b) Hoeveel revalidatiecentra zijn er reeds?
  3. Zullen/kunnen dergelijke zorghotels deel uitmaken van de pilootprojecten inzake de integratie tussen ziekenhuiszorg en andere zorgvormen?
  4. Van welke studies en/of buitenlandse voorbeelden waaruit blijkt dat deze zorgvorm tot efficiëntiewinsten kan leiden (zonder dat de kwaliteit van de zorg aangetast wordt) hebt u weet?

 

De vergrijzing van de bevolking en de stijgende prevalentie van chronisch zieken en multimorbiditeit maken het onderzoeken van zorgvormen voor deze populatie buiten het ziekenhuis noodzakelijk. Alle initiatieven die in dit verband vanuit het terrein naar voor komen, worden aangemoedigd. Het is van belang dat de voorgestelde structuren (onder de vorm van zorghotels of andere vormen van zorg) de veiligheid van de verstrekt zorg voldoende kunnen garanderen, en dat de communicatie met de andere zorgactoren rond de patiënt voldoende uitgebouwd is: de huisarts, eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg. Het is mij niet bekend hoeveel ziekenhuizen plannen hebben omtrent het oprichten van zorghotels of andere gelijkaardige initiatieven. Zowel in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering als van het plan voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, zal gezocht worden naar oplossingen die veilige en kwaliteitsvolle zorg buiten het ziekenhuis kunnen leveren voor verschillende doelgroepen. In dit kader is het belangrijk om het multidisciplinaire aspect van de zorg en het overleg tussen de verschillende zorgactoren rond de patiënt te benadrukken. De pilootprojecten die in dit kader zullen opgestart worden, vereisen inderdaad overleg en coördinatie tussen verschillende partners, waarvan de zorghotels er één van kunnen zijn, maar ook afspraken met de gemeenschappen en gewesten. Dezelfde redenering geldt voor de revalidatiecentra die sinds de 6e staatshervorming grotendeels onder de bevoegdheid van de deelstaten vallen. Naar de kosteneffectiviteit van deze zorgvormen dient verder wetenschappelijk onderzoek te gebeuren. Dergelijk onderzoek zal deel uitmaken van de evaluatie van de pilootprojecten.