Schriftelijke vraag- Reclamespotjes ziekenfondsen

 

Recentelijk besliste de Kamer van volksvertegenwoordigers een resolutie aan te nemen voor het Rekenhof met betrekking tot de ziekenfondssector. Aan het Rekenhof werd onder andere de opdracht gegeven de huidige financieringsmechanismen van de ziekenfondsen onder loep te nemen. Het federaal regeerakkoord voorziet eveneens dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) de kostenstructuur van de ziekenfondsen zullen doorlichten.

Regelmatig zien en horen we spotjes voor de ziekenfondsen op radio en televisie. Soms tijdens de reclameblokken maar momenteel ook onder de noemer “Boodschap van Algemeen Nut” op de VRT. De Vlaamse regulator voor de media sprak zich al vroeger uit over het verspreiden van filmpjes van mutualiteiten onder de noemer van boodschap van algemeen nut. Ze oordeelde dat deze filmpjes als boodschap van algemeen nut kunnen worden gekwalificeerd voor zover die niet oproepen tot lidmaatschap. Iets wat mijn inziens zeer moeilijk waar te maken is. Zelfs zonder oproep tot lidmaatschap hebben dergelijke boodschappen tot doel de kijker te attenderen op de dienstverlening van de ziekenfondsen. Voor de uitvoering van de door de federale overheid toegekende taken ontvangen de ziekenfondsen financiële middelen, de zogenaamde administratiekosten. 1. Werd al onderzocht vanuit welk budget de ziekenfondsen de diverse types van spotjes financieren? 2. Is de financiering van publicitaire spotjes meegenomen in de scope van de aankomende audits van het Rekenhof en/of het onderzoek van de kostenstructuur van de ziekenfondsen door het RIZIV en de CDZ?

 

De activiteiten ratione materiae van de ziekenfondssector omvatten drie domeinen, namelijk de verplichte verzekering, de aanvullende verzekering en een aantal verzekeringsproducten. De verplichte verzekering wordt georganiseerd door de verzekeringsinstellingen en de ziekenfondsen. De werkingskosten van de verplichte verzekering worden gedekt door het budget administratiekosten dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering hiervoor toekent. De diensten van de aanvullende verzekering worden aangeboden door de ziekenfondsen, de landsbonden van ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand opgericht door ziekenfondsen van eenzelfde landsbond die geen verzekeringsproducten mogen aanbieden. De werkingskosten van de aanvullende verzekering worden gefinancierd door de bijdragen die de leden betalen. De verzekeringsproducten zijn ondergebracht in afzonderlijke juridische entiteiten, genaamd verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, en betreffen hoofdzakelijk hospitalisatieverzekeringen. De werkingskosten worden gefinancierd door de premies die de verzekerden betalen. Al deze entiteiten beslissen autonoom over de promotionele acties die worden ondernomen. Daarbij is het belangrijk dat de kosten voor die reclame correct worden ingeboekt door de entiteit die ervan gebruikmaakt. In overeenstemming met de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen is reclame door de ziekenfondsen niet verboden, ook niet om de aansluiting van nieuwe leden te bevorderen. Hierbij is het vanzelfsprekend dat indien er uitgaven voor publicitaire spotjes gebeuren in het kader van de verplichte verzekering, die uitgaven deel zullen uitmaken van het onderzoek naar de kostenstructuur van de ziekenfondsen dat zal uitgevoerd worden door de Controledienst voor de ziekenfondsen in samenwerking met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.