Schriftelijke vraag – Food feed export

Als onderdeel van uw tienpuntenplan om de crisis in de landbouw aan te pakken, kreeg u een enveloppe van 1,475 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling van het project “Foedex” (Food-Feed-Export). Concreet worden dertien extra mensen aangeworven die zullen beschikken over de nodige werkingsmiddelen om de sanitaire aspecten van onze export van landbouwproducten te faciliteren naar buitenlandse markten. Tijdens de bespreking van het onderdeel “Veiligheid van de Voedselketen” van de beleidsnota 2015-2016 onderstreepte u dat de indienstnemingsprocedures reeds werden aangevat om het project zo vroeg mogelijk in 2016 te kunnen opstarten en ervoor te zorgen dat het zo spoedig mogelijk uitwerking heeft.

 1. Hoeveel mensen, van de Nederlandse, respectievelijk de Franstalige taalrol, zullen worden aangeworven?
 2. Welke concrete profielen worden gezocht?
 3. Hoeveel bedraagt het budget voor de extra personeelsleden?
 4. Wat is de stand van zaken van de aanwervingen? Graag een opdeling per taalrol en per geslacht.
 5. Tegen wanneer wilt u het project operationeel maken?
 6. Welke markten zullen prioritair worden behandeld in het kader van het project?
 7. Gaat het om een éénmalige of een structurele verhoging van het budget met 1,475 miljoen euro?
 8. Op welke manier wordt er samengewerkt en overlegd met de gewestelijke promotiediensten voor de land-, tuinbouw- en visserijproducten?

 

 1. Er zullen in totaal 13 personen worden aangeworven. Er wordt gestreefd naar een billijke verdeling tussen beide taalrollen, rekening houdend met het personeelsbestand van het FAVV in verhouding tot het taalkader (58 % NL – 42 % FR) op het effectieve moment van de aanwervingen.
 2. Het betreft zowel experten als administratieve profielen: – ‘expert export’ (attaché A2), – ‘coördinator gestructureerd overleg’ (adviseur A3) en – administratieve ondersteuning (administratief deskundige B).
 3. Het bedrag voorzien voor personeel bedraagt 740.000,00 euro per jaar.
 4. Allereerst werd via een interne oproep binnen het FAVV naar kandidaten gezocht. Twee kandidaten werden weerhouden voor de functies van coördinator en expert export bij de dienst Internationale zaken. Het betreft twee vrouwelijke kandidaten, één Nederlandstalige en één Franstalige. In tweede instantie werden bestaande reservelijsten van verschillende overheidsdiensten geconsulteerd. Na bijkomende proeven werden 3 kandidaten weerhouden. – Een vrouwelijke Nederlandstalige kandidate zal ingezet worden ter ondersteuning van de provinciale controle-eenheden en – twee mannelijke Franstalige kandidaten zullen ingezet worden als expert export bij de dienst Internationale zaken. De nieuwe medewerkers zullen vanaf februari 2016 geleidelijk aan ingezet kunnen worden. Voor het invullen van de overige plaatsen werden in samenwerking met Selor 6 statutaire selecties opgestart: – “Expert export (dierenarts)”, – “Expert export (wetenschappelijk)” en – “Expert export (met ervaring)” telkens in iedere taalrol. Er zijn in totaal 14 Nederlandstalige kandidaten en 17 Franstalige kandidaten toegelaten tot de interviews die plaatsvinden in januari 2016.
 5. Gezien de aanwervingen al in een vergevorderd stadium zijn, zal de uitbreiding van de organisatie en de implementatie van de voorziene acties (zoals beschreven in foedex.be) geleidelijk geïmplementeerd worden vanaf begin 2016.
 6. Prioritaire markten worden in nauw overleg met de verschillende beroepssectoren vastgelegd. Bovendien werd in een task force, waarin de FOD Buitenlandse Zaken een coördinerende rol speelt en verschillende regionale en federale overheidsdiensten, beroepssectoren en hun organisaties vertegenwoordigd zijn, bepaald dat de Golfregio alsook China en Zuid-Oost Azië, onder andere, de markten zijn waar prioritair in geïnvesteerd zou moeten worden.
 7. Het betreft een structurele verhoging van het budget.
 8. De bevordering van de Belgische export van agrovoedingsproducten kan maar succesvol zijn indien alle schakels van de keten constructief samenwerken. De gewestelijke exportbevorderende organismen FIT, AWEX en BIE hebben hierbij een cruciale rol te vervullen. Zij ondersteunen bedrijven bij hun demarches om te exporteren door het aanbieden van subsidies, het organiseren van evenementen zoals beurzen in het buitenland en door de nodige informatie te verschaffen aan exporteurs. Het FAVV staat in voor de fytosanitaire en sanitaire afspraken met de bevoegde autoriteiten van derde landen om Belgische producten te kunnen exporteren naar die landen. Het FAVV onderhandelt deze voorwaarden in nauw overleg met de stakeholders en zet ze vervolgens om in instructies en certificaten voor de exporterende bedrijven en levert de exportcertificaten af. Omdat het FAVV niet aanwezig is in buitenlandse posten werd destijds een protocol getekend met FIT, AWEX, BIE en VLAM. Hierin staan de verantwoordelijkheden beschreven om, binnen ieders bevoegdheden, de export van producten uit de voedselketen mogelijk te maken, te vergemakkelijken en te doen toenemen.