Schriftelijke vraag – E-health

Bij de ontwikkeling van eHealth moet een standaard gekozen worden. SNOMED CT is zo’n standaard. Huisartsen zijn niet gekant tegen de introductie van SNOMED CT maar zien deze standaard eerder als een aanvulling op reeds bestaande standaarden waarmee zij werken zoals de International Classification for Primary Care (ICPC-2) en de International Classification of Diseases (ICD). Deze bestaande coderingen worden bovendien vandaag reeds gebruikt voor verbinding van het medisch dossier met EBM-informatie via de Evidence Linker van Cebam. Teneinde het samenspel tussen al deze systemen mogelijk te maken hebben de huisartsen drie projecten voorgesteld: – legacy conversion vertrekkend van Thesaurus 3BT (Belgian, bilingual, biclassified) naar een nieuwe tweetalige terminologie voor de eindgebruiker.

Deze Thesaurus zou kunnen worden gekoppeld aan ICPC-2, ICD en SNOMED CT; – vertaling van een verzameling van kernconcepten naar verstaanbare termen voor de patiënt wat de uitwisseling tussen het medisch dossier en het patiëntendossier zal bevorderen en een ondersteuning zal betekenen bij het begrijpen van verwijsbrieven en ontslagbrieven; – onderzoek naar het samenspel tussen standaarden en terminologieën om een goed werkende beslissingsondersteuning uit te werken.

  1. Bent u op de hoogte van deze voorstellen van de huisartsen?
  2. Welke is uw reactie op deze voorstellen en zal u één van deze projecten selecteren? Zo ja, het welke zal worden weerhouden en waarom?

 

We zijn ervan overtuigd dat er een project “legacy conversion” moet worden opgezet om de data die nu reeds in huisartspakketten opgeslagen zit verder te kunnen gebruiken in de toekomst om de koppeling met andere gegevens mogelijk te maken. De Thesaurus 3BT is hiervoor de uitgangsbasis. Snomed-CT is echter geen bijkomende classificatie ter aanvulling van ICPC-2 en ICD, maar kan tegemoet komen aan de behoeften van de huisarts, namelijk dat de interface tussen de arts en het EPD deze termen bevat die door de huisartsen bij voorkeur gebruikt worden (gebaseerd op Thesaurus 3BT). Als de legacy conversion in die zin gedefinieerd wordt, dan zijn wij bereid om dit project de nodige prioriteit te schenken. Voor ons zijn de ‘kernconcepten’ van elektronisch dossier voor de patiënt gebaseerd op Snomed-CT zijn. De vertaling naar “voor de patiënt verstaanbare taal” is noodzakelijk en maakt integraal deel uit van het actieplan e-gezondheid Beslissingsondersteuning is zeer belangrijk. Daarom juist is het essentieel om een eenduidige terminologie in ons gezondheidssysteem in te bouwen. Ook hier weer willen we zeker de reeds geleverde inspanning niet verwaarlozen en dienen we ons verder te aligneren op wat er internationaal uitgewerkt wordt.

  1. Tijdens de sessies van de Roadmap e-gezondheid, werden we geïnformeerd over de bezorgdheid van de huisartsen omtrent de invoering van Snomed-CT. De drie projecten werden ook voorgesteld door dr. Diego Schrans op het eerste Belgische Terminologie Congres op 25 september 2015.
  2. Op de IMC (Interministeriële Conferentie) van oktober werd de actualisering van de Roadmap e-gezondheid 2013-2018 goedgekeurd. Er werd besloten een overkoepelende programmanager aan te stellen en een projectleider voor elk van de 20 actiepunten. Eens deze personen hun werkzaamheden hebben opgenomen, zal een concrete planning en keuze van projecten uitgevoerd worden.