Schriftelijke vraag – Achterstallen sanitair fonds

Wat de verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds en het Plantenfonds betreft, heeft de FOD Volksgezondheid een advocatenbureau belast met het innen van onbetaalde bijdragen. Dat werd in 2015 op 25.000 euro begroot, maar wel met de uitdrukkelijke bedoeling om deze uitgave aan het advocatenkantoor ruimschoots te compenseren door inning van achterstallige bedragen.

  1. Is men in het opzet geslaagd om de uitgaven voor het advocatenbureau ruimschoots te compenseren door inning van achterstallige bedragen? Graag een overzicht van de geïnde bedragen die dit jaar al werden gerecupereerd.
  2. Hoeveel bedraagt de totale, respectievelijk gemiddelde som van de achterstallen voor het Sanitair Fonds en voor het Plantenfonds momenteel? Cijfers graag opgesplitst per Gewest.
  3. Hoeveel niet-betalende bijdrageplichtigen zijn er momenteel aan elk van deze fondsen? Cijfers graag opgesplitst per Gewest.

 

Alvorens dieper in te gaan op de concrete cijfers betreffende dit dossier, dient erop gewezen te worden dat men bij de interpretatie van de cijfers rekening dient te houden met de volgende aspecten: – met ‘achterstallen’ worden die facturen bedoeld die betrekking hebben op verplichte bijdragen van de voorbije vijf jaar en waarbij de wettelijke administratieve procedure van rappels en verdubbelingen/ verhogingen volledig doorlopen werd. De facturatie van 2015 en de rappels van de facturatie van 2014 zijn hier dus niet in meegenomen; – gezien de wettelijke termijn voor de recuperatie van openstaande facturen vijf jaar bedraagt werd de procedure opgestart met de oudste openstaande bedragen. Echter, gezien duidelijk werd in de loop van de procedure dat men niet alle operatoren met openstaande bedragen binnen de wettelijk voorziene termijn zou kunnen aanschrijven, werd beslist over te gaan naar het aanschrijven van die operatoren met de hoogste openstaande bedragen. Indien eenzelfde operator schulden heeft over verschillende jaren worden deze in één dossier mee genomen; – openstaande bedragen van operatoren die niet binnen de wettelijk voorziene termijn (vijf jaar) konden aangeschreven worden dienen in minwaarde genomen te worden. Gezien deze oefening op dit moment nog lopende is, kunnen hiervan nog geen correcte definitieve cijfers gegeven worden. Bij de afsluiting van de jaarrekening 2015 kan hierover meer informatie gegeven worden.

  1. Met betrekking tot de inning van achterstallen van de verplichte bijdragen kunnen wij voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot nu de volgende cijfers meedelen: – Voor het Sanitair Fonds werden 335 operatoren aangeschreven voor een bedrag van 576.727 euro. Hiervan hebben 165 operatoren hun dossier geregulariseerd (factuur betaald, afbetalingsplan gevraagd) wat een bedrag opleverde van 175.303 euro. De 170 operatoren die niet betaalden, zullen gedagvaard worden. – Voor het Plantenfonds werden 116 operatoren aangeschreven voor een bedrag van 23.807 euro. Hiervan hebben 54 operatoren hun dossier geregulariseerd wat een bedrag opleverde van 9.687 euro. De 62 operatoren die niet betaalden zullen gedagvaard worden.
  2. De volgende tabel geeft een overzicht van de totale, respectievelijk gemiddelde som van de achterstallen op basis van de beschikbare informatie op 11 december 2015:
  3. Het aantal niet-betalende bijdrageplichtigen per Gewest wordt weergegeven in de volgende tabel: