Mondelinge vraag over het dreigend tekort aan huisartsen

 

Ine Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, mijn vraag dateert al van begin oktober. Toen werd door een grote schoenenketen in Nederland een partij Spaanse sloffen van de markt gehaald omdat was gebleken dat zij te veel van de giftige stof chroom bevatten. Een te hoog chroomgehalte kan allergische reacties en kanker veroorzaken.

Een week later besliste de keten op eigen initiatief om de sloffen ook in België uit de rekken te halen.

In hoeverre was er daadwerkelijk een probleem voor de volksgezondheid?

Waarom werd in België niet onmiddellijk ingegrepen toen de  problemen in Nederland opdoken?

Plant u initiatieven om inzake problemen van volksgezondheid de samenwerking en communicatie met andere landen zoals Nederland te verbeteren?

 

Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw de voorzitter, een blootstelling aan zeswaardig chroom en zijn verbindingen in lederwaren die in contact komen met de huid, vormen een risico voor de volksgezondheid, aangezien de samenstellingen van chroom nieuwe sensibiliserende eigenschappen kunnen teweegbrengen en een allergische reactie kunnen veroorzaken. Daarom is op initiatief van Denemarken in januari 2012 op Europees niveau een restrictieproces opgestart in het kader van de REACHwetgeving om een maximaal toelaatbare concentratie overeenkomend met de detectielimiet van chroom in te stellen. Het voorstel werd goedgekeurd door België. De restrictie zal in juni 2015 in werking treden. In afwachting hiervan valt de identificatie van consumptiegoederen die een gezondheidsrisico voor de consument vormen onder de Europese richtlijn inzake algemene productveiligheid, die onder de bevoegdheid valt van mijn collega Johan Vande Lanotte, de minister van Economie. Ik verwijs u naar hem door voor meer informatie aangaande eventuele interventies van zijn diensten betreffende dit onderwerp. Ik kan u wel wijzen op het RAPEX-systeem, het Rapid Alert System for non-food dangerous products, een instrument dat de uitwisseling van gegevens tussen Europese inspectiediensten mogelijk maakt. Het systeem is van toepassing voor overtredingen van zowel de REACH-verordening als van de eerder aangehaalde richtlijn inzake algemene productveiligheid. Ter informatie geef ik nog mee dat onze diensten in 2012 in het kader van REACH vijftien interventies verrichtten op basis van vierenveertig meldingen van toepassing voor België, die door andere lidstaten werden doorgespeeld.

Ine Somers: Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik zal de vraag over dit specifiek geval blijkbaar aan een andere minister moeten stellen. U hebt niettemin weet van het aantal. Misschien had u ook kunnen weten in welke mate ons land geïnformeerd was. Ik zal de vraag ook aan minister Vande Lanotte stellen.