Mondelinge vraag over “de reclame voor esthetische ingrepen”

 

Ine Somers: Mijnheer de staatssecretaris, de volgende vraag had ik aan de minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, gesteld. Reclame voor schoonheidsingrepen mag binnenkort opnieuw. Het Grondwettelijk Hof heeft namelijk de wet van 6 juli 2011 vernietigd die reclame verbiedt voor ingrepen om het lichaam te verfraaien. Volgens het Hof is de wet discriminerend, omdat die reclame wordt verboden voor artsen, maar niet voor schoonheidsspecialisten die met lasertechnologie epilaties uitvoeren.

Hetzelfde lot kan het recent goedgekeurde wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren te wachten staan. Minister Onkelinx heeft steeds volgehouden dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen ingrepen en laserbehandelingen, die onder de wet op de tatoeages zouden vallen. Ik heb daarover de volgende vragen. Kunt u voor alle duidelijkheid herhalen waar de grens ligt tussen ingrepen en laserbehandelingen? Vallen laserbehandelingen onder de wet op de tatoeages? Wat bent u van plan met het wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, inzonderheid artikel 14, dat tot doel heeft de schoonheidsspecialisten, die dus geen artsen zijn, toe te staan gebruik te maken van bepaalde invasieve epilatietechnieken, alsook de Koning ertoe te machtigen de daartoe vereiste opleiding te bepalen? Aangezien reclame voor schoonheidsingrepen niet gewenst is en die ingrepen inderdaad door geschoolde artsen uitgevoerd dienen te worden, is dringend een nieuw wetgevend ingrijpen nodig. Hebt u daaromtrent reeds plannen?

Staatssecretaris Philippe Courard: Ik kan u, in naam van de minister, het volgende antwoord meedelen. Minister Onkelinx heeft kennisgenomen van het vernietigingsarrest van 22 mei laatstleden van de wet van 6 juli 2011 door het Grondwettelijk Hof. Zoals u weet, geeft minister Onkelinx de absolute voorrang aan de veiligheid van de patiënten. Zij kan dan ook niet aanvaarden dat goedgelovige of slecht ingelichte personen worden misleid. De minister denkt dat er een wet nodig is die de reclame voor heelkundige of esthetische medische ingrepen beperkt. Aangezien de vernietigde wet een parlementair initiatief betrof, is het aan de Senaat om dat dossier in handen te nemen. De diensten van de FOD Volksgezondheid onderzoeken momenteel wel de mogelijkheden om de wet te herstellen, rekening houdend met het arrest van het Grondwettelijk Hof. Wat de gevolgen van de vernietiging aangaat, vervalt alleen de aanduiding van de ambtenaar belast met de administratieve boetes evenals natuurlijk de verschillende processen-verbaal die op basis van de wet werden opgemaakt en in het bijzonder in het kader van het aanbod van groepsaankopen voor ingrepen met een esthetische draagwijdte. Tot slot wil de minister verduidelijken dat de vernietiging van de wet van 6 juli 2011 geen enkele weerslag zal hebben op de wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van nietheelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, die weldra in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen. Er zal echter over moeten worden gewaakt dat de wet die de vernietigde wet van 6 juli 2011 zal vervangen, correct overeenstemt met de wet die de kwalificaties regelt. Specifiek in onderhavig geval en in antwoord op de vragen van mevrouw Somers zijn een aantal rechtzettingen aan de orde. De minister heeft nooit verklaard dat de lasertechnieken onder de toepassing van de regelgeving op de tatoeages en piercings vallen. Tijdens de debatten over het wetsvoorstel van senator Tilmans en de amendementen op haar voorstel, is de problematiek van de permanente make-up ter sprake gekomen. De minister heeft alleen in verband met dergelijke make-up bevestigd dat ze via een koninklijk besluit onder de toepassing van de regelgeving op de tatoeages en piercings zou kunnen vallen. Wat de lasertechnieken van klasse 4 en pulslichttechnieken betreft, is de wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van nietheelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, die heel binnenkort in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen, heel duidelijk. Die wet behoudt de techniek voor aan de geneesherenspecialisten in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde, aan de geneesheren-specialisten elk op hun anatomisch gebied en aan de heelkundigen. In dat kader valt het gebruik van die technieken onder de noemer “medische ingreep”. De wet voorziet echter in een heel beperkte uitzondering voor het epileren via laser- of pulslichttechnieken. Deze zeer beperkte uitzondering is verantwoord omdat de schoonheidsspecialisten de epilatietechniek in kwestie al heel lang uitoefenen. Deze uitzondering is overigens zeer strak geregeld omdat de schoonheidsspecialisten een specifieke opleiding zullen moeten volgen. De schoonheidsspecialisten mogen dan al bij wijze van uitzondering die techniek beoefenen, zij zijn daarom nog geen gezondheidszorgbeoefenaars en blijven handelaars in de zin van de regelgeving op de handelspraktijken.

Ine Somers: Mijnheer de staatssecretaris, het is goed dat er rond de reclame opnieuw een initiatief wordt genomen. Ik hoor dat het bij de Senaat ligt, maar dat het voorbereidend werk is gebeurd door de FOD Volksgezondheid. Wij mogen echter ook niet ontkennen dat in het wetsontwerp betreffende de niet-heelkundige esthetische ingrepen, dat recent is goedgekeurd, ook kleine uitzonderingen vermeld staan. Het kan er dus wel toe leiden dat bij klachten het Grondwettelijk Hof zal oordelen dat er een discriminatie in vervat zit, waarop een nieuw wetgevend initiatief zal moeten plaatsvinden. Wat de wet op de tatoeages betreft, begrijp ik duidelijk dat enkel de permanente make-up onder die wetgeving kan vallen en de rest niet.