Mondelinge vraag: Antibioticagebruik bij dieren, een stand van zaken

 

Tijdens de bespreking van het onderdeel “Veiligheid van de Voedselketen” van de beleidsnota 2015-2016 erkende onze regering het belang van het Nederlandse model met betrekking tot het verminderen van het antibioticagebruik en werd er overleg met de Nederlandse minister van landbouw aangekondigd.

Ine Somers informeerde bij de minister van Landbouw over de stand van zaken, aan de hand van drie gerichte thema’s.

Wat betreft het overleg met de Gewesten over de aanpak van een verminderd antibioticagebruik wijst de minister erop dat een belangrijke stap in het terugdringen van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in het algemeen en het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica in het bijzonder de centrale registratie van het voorschrijven is.

Dit zal het mogelijk maken een globale en nauwkeurige stand van zaken op te maken van het antibioticagebruik en een benchmarking van dierenartsen en veehouders toelaten. Het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren zal daartoe vervangen worden. In het nieuwe ontwerp van besluit worden ook bijkomende voorwaarden voor het voorschrijven, afleveren en gebruik van kritisch belangrijke antibiotica in de veehouderij opgenomen. Daarnaast wordt de verplichte inschrijving uitgebreid van het gebruik van geneesmiddelen op de hoeve, zoals opgelegd door Europa, waarbij een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging wordt ingevoerd, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van ons systeem, wel integendeel. Het ontwerp koninklijk besluit werd voor advies voorgelegd aan de Gewesten, net zoals aan andere instanties die geraadpleegd moeten worden.

 

Wat betreft het overleg met de Nederlandse regering meldde de minister dat er op technisch niveau regelmatig contact is tussen de Nederlandse en Belgische autoriteiten. Hierbij wordt kennis en ervaringen uitgewisseld.

Voorts werd naar analogie van de onafhankelijke Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit in Nederland in België de vzw AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en resistentie bij dieren) opgericht. AMCRA formuleert adviezen, communiceert deze en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. De centrale registratie van het antibioticagebruik en concrete doelstellingen voor reductie van het antibioticagebruik zijn 2 andere maatregelen die ook in België worden geïmplementeerd. – Voor de centrale registratie van het antibioticagebruik wordt de databank Sanitel-Med ontwikkeld.

Voorts werden er op de europese top in Nederland een aantal maatregelen besproken waarvan de neerslag kortelings zal gekend worden.

Dit antwoord stemt Ine optimistisch gelet op het belang van het terugdringen van antibiotica-gebruik in de voedselketen.