CONFERENTIE GEZONDHEIDSWIJSHEID

Op dinsdag 24 oktober werd in het federaal parlement een conferentie over gezondheidswijsheid georganiseerd, een actueel onderwerp dat niet meer weg te denken is uit het huidige gezondheidsbeleid, onder voorzitterschap van Ine Somers en Peter Percyn.

Een onderwerp dat meer en meer actualiteit en aandacht verdient. 

Uit een onderzoek van Stephan Van den Broucke (Professor Gezondheidspsychologie) bij 10.000 leden van de Christelijke Mutualiteit, is namelijk gebleken dat 4 op de 10 Belgen over te weinig gezondheidswijsheid beschikt om een gezond leven te leiden. Daarnaast heeft 3 op de 10 Belgen een beperkte kennis van zaken en heeft 1 op de 10 onvoldoende kennis om weloverwogen gezondheidskeuzes te maken.

Het opleidingsniveau, de economische situatie, je sociaal statuut, … allemaal heeft het invloed op je gezondheidswijsheid. Zelfs je leeftijd en je geslacht speelt een rol en tevens het al dan niet behoren tot een minderheidsgroep.

Gezondheidswijsheid in ons land dient verbeterd te worden. De conferentie wil alvast de beleidsmakers inspireren ook hiermee aan de slag te gaan. Als we beseffen dat gezondheidswijsheid een invloed heeft op de kwaliteit van onze gezondheid, zal dit vanzelfsprekend ook leiden tot een daling van de kosten van gezondheidszorg. Bijgevolg komt de gezondheidswijsheid van alle individuen de gehele maatschappij ten goede.

Na speechen van boegbeelden over gezondheidswijsheid en een debat met verschillende actoren uit het zorglandschap, van patiënt, tot huisarts, tot specialist, apotheker, … kwamen we tot een aantal besluiten:

Gezondheidswijsheid dient als een prioriteit op de politieke agenda te staan. Als beleidsverantwoordelijke ben je medeverantwoordelijk voor de vooruitgang van gezondheidswijsheid.

Gezondheidswijsheid onder de burgers naar een hoger niveau tillen is de boodschap om zo iedereen een langer en gezonder leven te laten leiden.

Belangrijk hierbij is dat gezondheidswijsheid niet enkel binnen het domein van gezondheidszorg aandacht dient te krijgen, maar tevens binnen andere beleidsdomeinen zoals digitalisering, onderwijs, werkomgeving, …

Het is dan ook duidelijk dat gezondheidswijsheid niet enkel aandacht dient te krijgen op Federaal niveau, maar evenzeer op regionaal niveau, zelfs het lokale niveau.

Gezondheidswijsheid dient opgenomen te worden als een algemene  gezondheidsindicator, welke  op regelmatige basis  gemeten dient te worden, en indien nodig moet bijgestuurd worden met bijkomende maatregelen in een actieplan.

Niet enkel de politiek zal de gezondheidswijsheid van onze burger naar een hoger niveau moeten tillen. Ook alle actoren in ons gezondheidszorglandschap spelen hier een cruciale rol in. Samenwerken is dan ook de boodschap.

Een actieplan met specifieke aanbevelingen dient te worden opgesteld. Dit actieplan voor de gezondheidswijsheid in België kan o.a. de volgende punten omvatten:

Een maximale integratie van alle actoren die kunnen helpen tot een verhoging van de gezondheidswijsheid.

Een optimalisatie van patiëntgerichte informatie en discussie, geen enkele burger of patiënt zou zich “onwetend” mogen voelen wat betreft zijn gezondheidsstatus, en dit op alle vlakken, zij het op vlak van preventie ( levensstijl initiatieven), behandeling of zorg in de brede zin van het woord.

Denken we hierbij aan o.a. het evalueren van de opleiding voor zorgverleners, zodanig dat zij over de nodige vaardigheden beschikken om hun patiënten beter te begrijpen en met hen in discussie te gaan.

Ten alle tijden dient men te vertrekken van patiëntvriendelijke en begrijpbare informatie.

Het  opstarten van een Raad voor gezondheidswijsheid, deze moet ervoor zorgen dat het actieplan wordt uitgevoerd en desnoods wordt bijgesteld. Een belangrijke taak voor deze raad is ervoor te zorgen dat gezondheidswijsheid wordt uitgedragen over alle beleidsdomeinen heen.